این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددکتر سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت
ریاست کنفرانس


Professor Gerhard Apfelthaler - California Lutheran University,  USA
  دبیر علمی کنفرانس


Dr. Ali Dehghan - California Lutheran University,  USA


دکتر روح اله علیخان گرگانی
مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  Assistant Prof. Dr. Ahmad Jansiz - Turkey


مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

  دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس


 کنعان رمضان نیا
مدرس دانشگاه گیلان
  مترجم کنفرانس
صفحه اصلی > پسماند
.: پسماند

مدیریت پسماند و بازیافت

مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک -  مكان يابي، ساماندهی و مهندسی مکانهای دفن بهداشتي پسماندها -  مدیریت پسماند پزشکی و بیمارستانی -  فناوريهاي نوين در فرآيند مديريت پسماند -  توليد مواد و انرژي از پسماند -  اقتصاد و مديريت پسماندها -  قوانين، مقررات و استانداردهای مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها -  مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند -  مدیریت پسماند و تشکل های مردم نهاد -  نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا -  روش های بازیافت -  سایر مباحث مرتبط.