این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددکتر سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت
ریاست کنفرانس


Professor Gerhard Apfelthaler - California Lutheran University,  USA
  دبیر علمی کنفرانس


Dr. Ali Dehghan - California Lutheran University,  USA


دکتر روح اله علیخان گرگانی
مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  Assistant Prof. Dr. Ahmad Jansiz - Turkey


مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

  دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس


 کنعان رمضان نیا
مدرس دانشگاه گیلان
  مترجم کنفرانس
صفحه اصلی > محیط زیست
.: محیط زیست

پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت -  تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید -  بهداشت، ايمني و محيط زيست -  پایش های زیست محیطی -  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست -  بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی -  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع - کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست - کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها -  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست -  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی -  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک -  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها -  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها -  محیط زیست و فناوری اطلاعات -  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی -  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست -  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی -  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی -  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست -  اکوتوریسم و محیط زیست  محيط زيست و و تولید سالم -  قوانین جرایم زیست محیطی -  حقوق محیط زیست -  توسعه پایدار در منابع طبیعی -   سایر مباحث مرتبط.

محيط زيست شهری
  
اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز -  برنامه ريزي و ارتقای کيفيت خدمات و محيط زيست شهري -  خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات - فناوري اطلاعات و خدمات شهري -  خدمات شهري و ارتقای محيط زيست - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري - مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري -  چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري -  فضاي سبز و محيط زيست شهري -  ارزيابي اثرات محيط زيست در شهرها -  اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها -  اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها -  مسائل محيط زيست كلان شهرها -  مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن -  اكولوژي شهري، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك -  ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري -  طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست -  نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و توسعه پایدار  

مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست -  روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني -  استانداردسازي، سيستم هاي مديريتي، ايمني، بهداشت و محيط زيست -  آلودگي ها و تغييرات اقليمي -  كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار -  مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي -  مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار -  مديريت بحران -  روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي -  توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها -  شهرنشيني و اثرات محیط زیستی آن - الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري -  طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستی آن -  عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم هاي خشكي و آبي  سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و انرژی پاک
 
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن - کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت -  بازیافت انرژی - بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و انرژی -  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت -  ذخیره سازی انرژی در صنعت - انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی - تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی -  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی - راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی - مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی - استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده -  تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب -  مدیریت و تصفیه شیرابه -  دفع و استفاده مجدد از پساب -  دفع و استفاده مجدد از لجن -  تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک -  شناسایی و پایش آلاینده های خاک -  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی -  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک -  مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها -  زباله سوزی و پسماندهای ویژه - کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تاثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار -  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی -  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار -  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا  -  سایر مباحث مرتبط. 

اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست

مبانی نظری اقتصاد محیط زیست - روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست -  مسائل و مشکلات روش های موجود -  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر - اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی -  مبانی نظری حقوق محیط زیست -  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست -  مسائل و مشکلات قوانین موجود -  قانونگذاری در سطح بین المللی -  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین -  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست - روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست - روش های ارتقای آموزش و فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح -  نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست -  آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست  سایر مباحث مرتبط. 

مدیریت سبز
مدیریت سبز -  نوآوری سبز -  اقتصاد زیست‌محیطی -  منطقه سبز و شهر پایدار -  اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی -  مدیریت محصول سبز -  دفتر کار سبز -  ساختمان سبز - طراحی سبز -  توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز  سایر مباحث مرتبط.

سوانح و بحران های زیست محیطی

تغيير اقليم و گرمايش جهاني -  گازهاي گلخانه اي -  عوامل موثر در تخريب لايه ازون -  شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستی-  مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن -  چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري -  سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح -  ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی -  شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي -  چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري -  سیاستگذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح -  به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری -  بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی  سایر مباحث مرتبط.

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

تئوری برنامه ریزی محیط زیست -  برنامه ریزی شهری، روستایی و منطقه ای -  برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی -  برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی -  ارزیابی های زیست محیطی بر محیط زیست -  پایش محیط زیست -  ارزیابی ریسک زیست محیطی -  مدل های آمایش سرزمین -  اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های کلان -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها  سایر مباحث مرتبط.

پدافند غیرعامل در محیط زیست

نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست -  نقش فرهنگ سازي و آموزش در توسعه پدافند زیستی -  روشها و رویکردهای نوین و پایداردر حوزه مهندسی محیط زیست و پدافند غیرعامل  فناوریهای نوین در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل  سایر مباحث مرتبط.

جغرافیا و محیط زیست پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار -  علوم جغرافیایی و فناوری های نوین -  مدیریت بحران و توسعه پایدار -  کاربری اراضی -  مدیریت محیط زیست -  بهسازی و نوسازی -  گردشگری و توسعه پایدار -  اقلیم و محیط زیست -  جغرافیای سیاسی -  جغرافیا و محیط زیست -  جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی -  سنجش از دور -  ژئومورفولوژی  سایر مباحث مرتبط.