این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددکتر سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت
ریاست کنفرانس


Professor Gerhard Apfelthaler - California Lutheran University,  USA
  دبیر علمی کنفرانس


Dr. Ali Dehghan - California Lutheran University,  USA


دکتر روح اله علیخان گرگانی
مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  Assistant Prof. Dr. Ahmad Jansiz - Turkey


مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

  دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس


 کنعان رمضان نیا
مدرس دانشگاه گیلان
  مترجم کنفرانس
صفحه اصلی > مدیریت شهری
.: مدیریت شهری

شهرداري ها: مشكلات و راهكارها در خصوص رويكرد تامين مالي
روندها و تئوري‏هاي نوين تامين مالي شهرداري‏ها و پروژه‏هاي شهري در ايران و جهان -   بررسي و آسيب‏شناسي ساختار و فرايندهاي نظام تامين مالي پروژه‏هاي شهري -  آسيب‏شناسي روابط مالي دولت و شهرداري‏هاي كشور و ارائه راهكارهاي عملياتي -  طراحي الگوها و ابزارهاي نوين تأمين مالي شهرداري‏ها از طريق بازارهاي سرمايه و پول -  الگوها و شيوه‏هاي تامين مالي و مديريت ريسك قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي -  رويكردها و الگوهاي تامين مالي پروژه‏هاي شهري -  كاركرد نهادهاي مالي واسط در تسهيل تامين مالي شهرداري‏ها -  نقش و جايگاه نظام تأمين مالي در تحقق جهاد اقتصادي در شهرداري‏ها -   سایر مباحث مرتبط.  

شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي
ارزيابي نقش شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها در توسعه مديريت شهري -  ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي و شهرداري‌هاي شهرها -  طراحي ساختار اثر‌بخش شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها -  حقوق و وظايف متقابل شوراها، شهرداري‌ها و شهروندان -  ارتباط متقابل شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و سازمانهاي دولتي -  بررسي تجارب جهاني نظام شورايي در اداره شهر -   سایر مباحث مرتبط.  

چالش هاي موجود در قوانین شهرداري
مسائل اجتماعي و فرهنگي شهري و تبيين جايگاه حقوق شهروندي در پرتو قانون شهرداري -  بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري در زمينه شهرسازي و معماري و صنعت ساخت و ساز -  بررسي و واكاوي موارد مرتبط با حوزه مالي و اداري شهري در قانون شهرداري -  تبيين چالش‌ها و معضلات مرتبط با حمل و نقل شهري در قانون شهرداري -  خدمات شهري و حفظ محيط زيست شهري از منظر قانون شهرداري -  واكاوي مسائل مرتبط با عمران شهري با نگاهي بر قانون شهرداري -  بررسي جايگاه فناوري‌هاي نوين شهري در قانون شهرداري -  چالش‌هاي قضايي در قانون شهرداري -   سایر مباحث مرتبط.  

مباحث نوین در مدیریت شهری 
نقش و جايگاه مديريت شهري در توسعه ملي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله ايران -  چالش ها، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي تحقق سندچشم انداز در حوزه مديريت شهري -  بررسي چارچوب هاي نهادي مديريت شهري و راهكارهاي ارتقا -  آسيب شناسي توسعه شهري در كشور و ميزان انحراف آن از سند چشم انداز  شناسايي نقش و جايگاه ذينفعان توسعه پايدار شهري در سند چشم انداز -  مديريت يكپارچه شهري: الزامات و راهبردها -  آينده پژوهي در مديريت شهري -  طراحي و پياده  سازي الگوي اسلامي ايراني در برنامه ريزي توسعه شهري -  بررسي روابط شهرداري ها با دولت مركزي در سند چشم انداز -  بررسي دستاوردها و جايگاه شوراها و مديريت محلي در نظام مديريت كلان كشور -  عدالت اجتماعي و رفاه شهروندان در پرتو اجراي سند چشم انداز -   سایر مباحث مرتبط.  

مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
شهرسازی نوین و توسعه پایدار -  بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالشها و راهکارها) -  الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار -  بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها -  شهرسازی نوین و توسعه پایدار -  تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران -  سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار -  مدیریت شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار -  جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي -  شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار -  ناپايداري شهرو عوامل موثر -  كاربرد فناوري‌هاي نوين در توسعه شهري -  شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر -  توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري   -  استانداردسازي، شهرسازي توسعه پايدار استانداردسازي و برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز استانداردسازي، الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار -  سكونت گاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار -  محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهري -  مهندس ترافيك و حمل و نقل شهري مهندسي تونل براي نواحي شهري كنترل آلودگي در مناطق شهري -  ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن -  سياست‌ هاي ملي و منطقه ‌اي و توسعه شهري پايدار شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان -  فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کلانشهرها و توسعه پایدار -   سایر مباحث مرتبط.  

مديريت شهرسازي
مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بار ترافيكي -  بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري -  نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر -   بازسازي تاريخي شهر -  احداث خيابان‌هاي امن يا اصلاح ترافيكي خيابان‌ها -   استفاده از فضاي سبز در طراحي محله‌ها و خانه‌ها تحت مقوله شهرسازي مدرن -  بررسي اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري -  بالابردن سطح زندگي شهروندان و بهبود استاندارد‌هاي زندگي -  بررسي روابط‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ شهري‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومي‌ برنامه‌ريزي‌ -  بررسي برنامه‌هاي‌ جامع‌ فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ كارآمد شهر -  تبيين‌ نقش‌ اداري‌ و اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري -  تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداري -  افت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها) -  شهرسازي نوين و توسعه پايدار -  سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار -  ناپايداري شهر و عوامل موثر -  شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار -   سایر مباحث مرتبط. 

زیرساخت های شهری
تقاطع های غیر همسطح شهری و حاشیه شهر و کمربندی ها برای توسعه جاده ها و معابر اصلی و حل معضل ترافیکی -  توسعه آموزش عالی و فرهنگ ایرانی اسلامی -  تهیه طرح های جامع تفضیلی و تاریخی شهری -  تهیه طرح های هادی روستایی -  توسعه راههای مراسلاتی از باب امنیت و کیفیت به مراکز بزرگ سیاسی و اقتصادی کشور -  ایجاد NGOهای تخصصی پایدار جهت افزایش کیفیت و کمیت مشاغل مورد نیاز اجتماع -  ایجاد اجتماع و اقتصاد پویا از طریق توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی -  توسعه طرح های بنیادین توریسم و اکوتوریسم -  توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی شهری -  زیرساخت های لازم برای تداوم زندگی روستانشینان در روستاها و توسعه امکانات درجه اول زندگی آنان -  توسعه زیرساخت های حامل های انرژی و برنامه ریزی جهت بهینه سازی استفاده از آنها -  طرح آمایش سرزمین و تهیه سند چشم انداز اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری و رشد آنها -  طرح و ساخت سدهای آبی در مقیاس ملی و منطقه ای -   سایر مباحث مرتبط.  

اقتصاد شهري
هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري -  مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن -  سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي) -  اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري -  نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري -  نقش فناوريهاي نوين در اقتصاد شهري -  نقش گردشگري در اقتصاد شهري -  تامين مالي و منابع درآمدي شهر -  حاشيه نشيني و اقتصاد شهري -  توسعه پايدار اقتصاد شهري -  اقتصاد محيط زيست شهري -  اقتصاد حمل و نقل شهري -  اقتصاد شهر هوشمند -   سایر مباحث مرتبط.  

خدمات شهري
برنامه ريزي و ارتقای كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان -  مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري -  چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري -  خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات -  فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري -  خدمات شهري و ارتقای محيط زيست -  فناوري اطلاعات و خدمات شهري -  عدالت اجتماعي و خدمات شهري-   سایر مباحث مرتبط.  

برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
 
برنامه ریزی منطقه ای و شهری -  حقوق شهری -  كاربرد فناوري‌هاي نوين در توسعه شهري -  طراحی شهری -  مدیریت شهری -  برنامه ریزی کالبدی شهری -  مشارکت در امور شهری -  مدیریت پروژه های شهری -  مدیریت بحران -  نماهای شهری -  بهسازی و نوسازی شهری -  بهسازی و نوسازی شهری -  گردشگری شهری -  تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری -  اقتصاد و مدیریت شهری -  شهر هوشمند و مدیریت شهری -  آینده پژوهی در مدیریت شهری -  شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری -  پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری -  جغرافیا ومدیریت جامع شهری -   سایر مباحث مرتبط.  

مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
طراحی هندسی معابر -  شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری -  ابنیه فنی و تاسیسات شهری -  حمل‌و ‌نقل و توسعه پايدار -  آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری -  سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و ‌نقل -  برنامه‌ريزي حمل‌و‌ نقل و شهرسازی -  روسازی (راه، راه آهن، فرودگاه و بندر) -  سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در کلان شهرها -  حمل و نقل غیر موتوری -  ايمني حمل و نقل، ترافيك و ريسك -  مديريت سيستم‌هاي حمل‌و ‌نقل -  مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل -  حمل‌ و ‌نقل همگاني و اقتصاد حمل‌و‌ نقل -  قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک -  آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک -  سيستم هاي هوشمند حمل و نقل -  ايمني ترافيك و ريسك -  حمل و نقل غير موتوري -  طراحي هندسي معابر -   سایر مباحث مرتبط.  

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
فضای سبز و محیط زیست شهری -  شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست -  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها -  مسائل محیط زیست کلانشهرها -  شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن -  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها -  اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها -  فاضلاب شهری و تصفیه آن -  ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها -  کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست -  اكولوژي شهري، شهر سبز و مکانیزم های توسعه پاک -  حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن -  مدیریت پسماند در شهرها -  همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها -  اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها -  ايمني، بهداشت و محيط زيست شهری -  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست -   سایر مباحث مرتبط.  

گردشگری شهری و توسعه پایدار شهرها
گردشگری و گرافیک شهری -  بررسی تاثیرگذاری صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه -  اکوتوریسم و محیط زیست -  راهکارهای شکوفایی صنعت گردشگری -  بررسی زیرساخت های صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته -  نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگری -  نقش اقلیم، فرهنگ و هویت اقوام در توسعه گردشگری -  تاثیر هنرهای هفتگانه در صنعت گردشگری -  توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار -  گردشگری: محرومیت زدایی و توسعه -  گردشگری و توسعه مناطق مرزی و محروم -  گردشگری: شهر و معماری -  گردشگری شهری و روستایی و ابعاد آن -  دیپلماسی شهری و گردشگری شهری -  استفاده از ظرفیت خواهرخوانده های شهری در گردشگری -  ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه گردشگری -  گردشگری خلاق و شهرهای خلاق -  معماری مدرن و سنتی و گردشگری شهری -  گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری -  المان های شهری در گردشگری -  سایر مباحث مرتبط.

فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
شهروند و حقوق شهروندی -  رفاه شهروندان و مدیریت شهری -  تعامل فرهنگي و كالبد شهري -  فرهنگ هاي بومي و شهر -  پايداري اجتماعي و فرهنگي در شهر -  روانشناسی محیطی -  فرهنگ و توسعه شهري -  فرهنگ شهرنشینی و تعامل در فضای شهری -  فرهنگ، هويت و منظر شهري -  فرهنگ و جغرافياي شهري -  مديريت و فرهنگ شهري -  فرهنگ و حمل و نقل شهري -  تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري -  نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي -  عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی -  نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري -  نقش، جايگاه و تاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري -   سایر مباحث مرتبط.  

مديريت شهرالكترونيك
شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لايه هاي موجود فضايي -   بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرها -   بررسي ويژگي ها و ساختار شهرالكترونيك، روشها و مدلهاي مربوط به پياده سازي آن -  بررسي كاربرد و نحوه استفاده از خدمات لايه هاي مختلف رايانش ابري در شهر الكترونيك -  نقش آموزش در دولت الكترونيك -  ارائه مدل شهر الكترونيكي با الزامات فرهنگي -  آماده سازي بستر فرهنگي شهر الكترونيكي -   بررسي نقش و ضرورت ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدار -  نقش و ضرورت حركت به سوي استقرار شهرالكترونيك جهت نيل به توسعه پايدار -  آشنايي با مفهوم شهر الكترونيك و بررسي زيرساختهاي لازم جهت ايجاد يك شهر مجازي -  چگونگي ارتقاي كيفيت سرويس هاي الكترونيك -  بررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ارتقای مشاركت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان -  فراهم كردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، كامل، مناسب و به موقع در قالبهاي متنوع و جذاب -  بررسي مفاهيم شهر الكترونيك و اعتمادسازي الكترونيكي -  تحليل نقاط ضعف شهر الكترونيك در زمينه اعتماد و نحوه رفع اين موانع و مشكلات و راهكارهاي ايجاد اعتماد در شهرها -  تشريح جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوركاري -  بررسي شبكه هاي پهن باند بي سيم و زيرساخت مورد نياز يك شهر الكترونيكي -  تحليل و بررسي مزاياي شهر، شهرداري و شهروند الكترونيك -  ارائه طرح ايجاد سامانه سلامت الكترونيك در ايران -   سایر مباحث مرتبط.  

شهر خلاق و توسعه پایدار
شهر خلاق، بحران هاي شهري و بلاهاي طبيعي -  شهر خلاق و آينده پژوهي -  شهر خلاق و محيط زيست -  شهر خلاق و آلودگي هوا -  شهر خلاق و انرژِي هاي پاك -  شهر خلاق و مديريت يكپارچه شهري -  شهر خلاق و گسترش هاي شهري -  شهر خلاق و ترافيك -  شهر خلاق و عملكرد شهرداري ها -  شهر خلاق و مسكن اجتماعي -  شهر خلاق و قوانين شهري -  شهر خلاق و اشتغال شهري -  شهر خلاق و مشكلات اجتماعي -  شهر خلاق و سلامت جسمي و رواني -  شهر خلاق و توسعه گردشگري -   سایر مباحث مرتبط.  

مديريت بحران
تهيه نقشه هاي آسيب پذيري  يا مناطق پرخطر شهري، روستايي و صنعتي -  تعيين خطرات، محاسبه ريسك آنها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن -  انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني -  چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه -  بررسي اصول زنجيره بحراني و تاثير آن در كنترل ريسك ناشي از حوادث غيرمترقبه -  بررسي بكارگيري فناوري هاي نوين در مديريت بحران و استفاده از نرم افزارهاي جديد در مكان يابي -  ارائه راهكارهاي كارساز در پيشگيري و جبران خسارات ناشي از بحران هاي محيطي -   بررسي موانع و محدوديت ها در رابطه با مديريت بحران در نواحي روستايي -  ارائه سيستم اطلاعاتي مديريت بحران براي شهرداري الكترونيك -  نقش سيستم اطلاعات مديريتي در بحران هاي طبيعي -  فرهنگ سازي و پرورش نيروي انساني در مقابل با هرگونه بحران -   سایر مباحث مرتبط.  

فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
شهر در تمدن اسلامی -  فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان -  شهر، محیط و کالبد -  تجربیات موفق طراحی شهری -  معماری در تمدن اسلامی -  محیط ، فرهنگ و معماری -  سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونی -   سایر مباحث مرتبط.  

منظر شهري پايدار و توسعه
پايداري و منظر شهري -  تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري -  برنامه ريزي و مديريت منظر شهري -  تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري -  آسيب‌شناسي منظرشهري -  منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران -  عناصر سازنده سيما و منظر شهري -  ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري -  منظر طبیعی شهر و شهرهاي سنتي و جدید -  نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري -  منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي -  منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي -  منظر شهري بافت هاي نوساز -  بافت فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری -  جامعه، فرهنگ و مدیریت شهری -   سایر مباحث مرتبط.  

تبليغات محيطي
تبليغات محيطي، هويت و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي -  تبليغات محيطي و بهبود فضاي كسب و كار -  اخلاق، قوانين و الزامات در تبليغات محيطي -  تبليغات محيطي، مبلمان و نماي شهري -  تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين در تبليغات محيطي -   سایر مباحث مرتبط.  

مبلمان و زيباسازي شهري  
فضاهاي سبز شهري -  طراحي ميادين، ساخت و نصب نمادهاي ملي و مذهبي، پارك‌هاي بازي،، نورپردازي، گلكاري و آرايش شهري - حفاظت از منابع طبيعي از جمله تفرج‌گاه‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و غیره -  ‌ استانداردسازي‌نماهاي‌ساختمان‌ها‌و‌سازه‌هاي‌شهري -  توسعه فيزيكي هنرمندانه و معمارپسند -  حفظ آرامش مناطق مسكوني، روانشناسي شهر سالم، طراوت و روانشادي نمادها و مصنوعات شهري -   سایر مباحث مرتبط. 

توسعه فرهنگی شهر: علوم کتابداری
نقش اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كتابخانه ها -  نقش کتابخانه ها در توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی -  خدمات کتابخانه ها برای گروههای خاص -  کتابخانه ها و سرمایه اجتماعی -  مشارکت های مدنی در توسعه کتابخانه ها -  بررسی منزلت کتابداران در ایران و سایر کشورها و راهکارهای ارتقای آن -  نگرش جامعه نسبت به کتابخانه و کتابدار -  فناوری اطلاعات در کتابخانه ها -  آينده كتابخانه های ديجيتال -  نوآوری در کتابخانه های دیجیتالی -  نقش کتابخانه ها در شکل گیری جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن -  آینده پژوهی در کتابخانه ها -  آینده پژوهی و تفکر استراتژیک در کتابخانه ها -  آینده نگری در تولیدات علمی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی -  آینده نگری در بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه ها -   نقش اخلاق حرفه ای کتابداران در توسعه کتابخانه ها -  مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی -  بهره وری در کتابخانه ها -  شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد کتابخانه ها -  روندهاي شغلي كتابداران آينده -   سایر مباحث مرتبط.  

مديريت شهري و شهر اسلامي
شهر ايراني اسلامي -  برنامه ريزي و مديريت شهري-  گردشگري مذهبي و زيارت -  حمل و نقل شهري -  شهر و محيط طبيعي -  مديريت بحران و امنيت شهري -  جامعه و فرهنگ شهري -  اقتصاد شهري -  معماري و شهرسازي -  بافت هاي فرسوده و حاشيه نشيني -  شهر هوشمند -  مسائل ويژه كلانشهرها -   سایر مباحث مرتبط.